Kallelse Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte Bålsta Bordtennisklubb

Datum:              9 februari 2022
Tid:                     19:00
Plats:                  Träningslokalen om läget tillåter

Utifrån rådande förutsättningar planerar vi att hålla ett fysiskt årsmöte i ordinarie lokal. Om läget förändras så kan beslut komma att fattas om att hålla mötet digitalt på distans istället. Om detta blir aktuellt så kommer uppdaterad kallelse skickas i god tid innan mötesdatum.

Förslag från medlem som ska behandlas på mötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

AGENDA

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.         Fastställande av föredragningslista.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter.

10.       Fastställande av verksamhetsplan samt av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

             a) Uppdatering av stadgar, se bifogad bilaga.

12.       Val av:

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d)  en revisor för en tid av ett år

e)  en ledamot i valberedningen för en tid av ett år

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.       Övriga frågor:

             a) Information om vikten av sponsorer

             b) Information om kö-läget och initiativ för att korta väntetiden

             c) Information om eventuell klubbresa i mars